Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing (lees alles hierover op de website Autoriteit Persoonsgegevens).

Leefbaar 3B wil graag op 25 mei 2018 volledig aan de AVG bepalingen voldoen, daarom stuur ik u hierbij de privacyverklaring met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.
De heren P. Thomas en J. Meijer zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Leefbaar 3B, deze zijn te bereiken via het e-mailadres: bestuur@leefbaar3b.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leefbaar 3B verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via bestuur@leefbaar3b.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leefbaar 3B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het bijhouden van onze ledenadministratie
  • Het versturen van nieuwsberichten aan onze leden
  • Het incasseren van de jaarlijkse contributie
  • Om u te kunnen bereiken (per post, telefonisch of per e-mail)
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Leefbaar 3B neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leefbaar 3B) tussen zit.
Leefbaar 3B gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • MailPoet; voor het verzenden van nieuwsbrieven, hierin wordt alleen uw naam en e-mailadres opgeslagen
  • Excel; waarin de persoonsgegevens worden bewaard die u aan ons heeft vertrekt bij het aangaan van uw lidmaatschap.
  • Matomo; voor privacy-vriendelijke analyse van internetverkeer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leefbaar 3B bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de duur van het lidmaatschap en daarna niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk te volgen bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor het opslaan van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leefbaar 3B verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leefbaar 3B gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analyse van internetverkeer
Leefbaar 3B maakt gebruik van de privacy-vriendelijke software van Matomo. Onze bezoekersaantallen en -gedrag worden geanonimiseerd bijgehouden en niet gedeeld met derden. Uw privacy wordt optimaal gerespecteerd. U kunt zich afmelden voor het bijhouden van uw bezoek:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leefbaar 3B en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: bestuur@leefbaar3b.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Leefbaar 3B wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leefbaar 3B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@leefbaar3b.nl

Wijzigen van de privacyverklaring
Leefbaar 3B behoudt het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, dan volgt een kennisgeving via onze website www.leefbaar3b.nl

Bestuur leefbaar 3B

download