In Lansingerland is het voor heel veel mensen rustig, maar toch stedelijk wonen. Voor dit woonklimaat hebben onze inwoners vaak bewust gekozen.

Leefbaar 3B doet er samen met de inwoners alles aan om te zorgen dat het in onze dorpskernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk fijn is om te wonen.

Gebieds- en wijkgericht werken

leefbaar3b_Leefbaarheid

Met samenhangend wijkgericht werken wil Leefbaar 3B de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren;
Samenhang op de terreinen veiligheid, groen, wegen en verkeer is daarbij belangrijk;
Overlast, vervuilend en vernielend gedrag op straat moet worden aangepakt. Buurtbewoners kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De eerste start voor uitvoering van groenonderhoud in de wijk samen met bewoners is in oktober 2014 gemaakt;
In steeds meer wijken wordt door inwoners, met ondersteuning van de gemeente, buurttoezicht georganiseerd.

Speel- en sportplekken in wijken

Inrichting, vernieuwing, aanpassing of verwijdering van speel- en sportplekken in bestaande en nieuwe wijken dient in nauw overleg met de buurtbewoners tot stand te komen
In elke woonwijk moet voldoende speelruimte zijn voor kinderen.

Woningbouw

Vastgoed_Lansingerland

Door de wereldwijde crisis is de voortgang van de woningbouw in Lansingerland behoorlijk vertraagd. Dit heeft grote negatieve consequenties voor de financiële positie van de gemeente.

Mogelijkheden om toename van de woningbouw te bevorderen, dienen optimaal te worden benut. Leefbaar 3B zal zich inzetten dat er gedurende de komende drie jaar 100 ééngezin starterkoopwoningen van ongeveer € 140.000 gebouwd gaan worden;

Inwoners van Lansingerland dienen voorrang te krijgen bij de toewijzing van deze woningen;
Bouwkavels aanbieden waarop de eigenaar naar eigen inzicht kan bouwen, wel met inachtneming van de in het bestemmingsplan vastgelegde maximale bouwoppervlak, nok- en goothoogte
Slechts mondjesmaat komen sociale huurwoningen beschikbaar. Bij toewijzing moeten inwoners van Lansingerland zo veel mogelijk voorrang krijgen;
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven die ook projectontwikkelaar zijn, dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door in samenwerking met de gemeente hun bouwclaims te heroverwegen of terug te geven.

Welstandsbeleid

Ruimtelijk welstandsbeleid verzandt gemakkelijk in onnodige bureaucratie en vertragingen van procedures en projecten.

Leefbaar 3B vindt dat een Welstandscommissie geen meerwaarde heeft.

Werken

Leefbaar 3B ondersteunt economische ontwikkelingen voor een goede werkgelegenheid in eigen gemeente.

Samenwerking bedrijfsleven en gemeente

Together+Leefbaar3b

Leefbaar 3B vindt de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven van groot belang. Beide moeten investeren in een duurzame relatie;
Werkgelegenheid is belangrijk.

De huidige bedrijventerreinen en de in ontwikkeling zijnde bedrijvenparken moeten zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden voor de huidige ondernemers en voor de ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, uitbreiden of beginnen; Regelgeving moet niet beknellend zijn en ondernemers wegjagen;

In overleg met het bedrijfsleven moet alles in het werk worden gesteld om meer stageplaatsen beschikbaar te krijgen; Ook werkplekken voor schoolverlaters moeten meer dan bijzondere aandacht krijgen in een gemeente met zoveel arbeidsplaatsen;

Aan de bestaande koers van goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs ter stimulering van de werkgelegenheid in Lansingerland moet worden vastgehouden.

Detailhandel

De winkelvoorziening in het centrum van Berkel en Rodenrijs heeft veel aantrekkingskracht, niet alleen voor Lansingerland maar ook voor Rotterdam (Hillegersberg), Zoetermeer, Delft en Pijnacker.

winkelen_Leefbaar3b_Lansingerland

De ontwikkeling in het centrum van Bergschenhoek is onlangs echt van de grond gekomen door de start van het tweede en laatste deel van de nieuwbouw, wat zeker zal leiden tot een aantrekkelijk centrum.

De grote opknapbeurt van het openbaar gebied in het centrum van Bleiswijk heeft z’n vruchten afgeworpen. Het wonen in Bleiswijk is echt prachtig. Het winkelcentrum in Bleiswijk moet door onderlinge samenwerking van de winkeliers in samenwerking met de gemeente zijn aantrekkelijkheid voor de consumenten, veelal de inwoners van Bleiswijk, zien vast te houden en zien terug te winnen.

Het beleid van Leefbaar 3B is gericht op aantrekkelijke en levendige kernen met goede mogelijkheden voor de detailhandel.

Glastuinbouw

In Lansingerland is veel werkgelegenheid, van oudsher in de glastuinbouw.
Lansingerland is in grootte de tweede tuinbouwgemeente van Nederland.

Kas_L3b

Glastuinbouw blijft op een technisch hoogwaardig niveau volop in ontwikkeling. Lansingerlandse glastuinbedrijven spelen een baanbrekende rol bij ontwikkeling en introductie van moderne en innoverende technieken.
Er werken veel mensen in deze agribusiness, inclusief opslag, transport, verkoop, de toeleverende en ondersteunende bedrijven.