Openbare orde en Veiligheid

Politie_L3b

Leefbaar 3B is voorstander van gedegen en consistent aanpakken van hen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren.
Het garanderen van veiligheid van inwoners is immers een kerntaak van de overheid. Als deze taak serieus genomen wordt, draagt dit bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoner.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde. Hij legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Met de door het Rijk ingevoerde verandering van de politieorganisatie is de afstand tussen burgers en politie wel groter geworden.

De toegankelijkheid via het politiebureau is verslechterd. Het prachtige nieuwe politiebureau in Berkel is voor inwoners nauwelijks open. Onze gemeente is een relatief veilige gemeente, al is op enkele gebieden blijvend aandacht vereist, met name voor woninginbraken en fietsendiefstal.

Leefbaar 3B wil hiervoor bijzondere aandacht, waarbij inschakeling van vrijwilligers voor het buurttoezicht een heel zinvolle bouwsteen blijkt te zijn en zich inmiddels heeft bewezen.

KeepCalmLB

• Leefbaar 3B staat voor een goed preventief veiligheidsbeleid;
• Extra aandacht moet besteed worden aan de toenemende problematiek van de loverboys.
• Meer politie op straat;
• Ruimere openstelling politiebureau in Berkel;
• Resultaatgerichte BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar);
• Intensieve communicatie met overlastgevende inwoners;
• Communicatie met inwoners die overlast ondervinden;
• Een sterk ontwikkeld en actief jongerenwerk;
• Cameratoezicht waar de veiligheid en openbare orde dat vereisen;
• Schadeverhaal bij de daders;
• Een strak en duidelijk handhavingsbeleid, met indien nodig gemeentelijke boetes.

Verkeersveiligheid

Lansingerland is een redelijk verkeersveilige gemeente. Om dat zo te houden is de inrichting van het openbaar gebied en met name van de wegen van belang.
De wegen moeten overzichtelijk zijn en passend bij de toegestane maximum snelheid ingericht zijn.

Daarnaast is het de verkeersdeelnemer die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het verkeer. Zijn of haar rijgedrag in de auto, op de motor, de brommer of de fiets heeft een grote invloed.

Zwarte_Pad_Lansingerland

In de periode 2010-2014 zijn veel nieuwe fietspaden aangelegd. De veiligheid voor fietsers is daarmee toegenomen.
Aandacht blijft nodig voor veiligheid bevorderende maatregelen. De verboden en geboden dienen zo veel mogelijk voor de weggebruiker in de bepaalde situatie gevoelsmatig vanzelfsprekend te zijn.
Waar de veiligheid maatregelen vereist, die bij dat gevoel niet goed aansluiten, dienen ondersteunende maatregelen genomen te worden, bijvoorbeeld maatregelen die de snelheid belemmeren of dynamische waarschuwingspanelen. Bijzondere aandacht moet blijvend gegeven worden aan de veiligheid van opgroeiende kinderen, die zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Een steeds groter probleem vormen de wielrenners die in grote groepen met grote snelheden over de smalle fietspaden langs de Rotte racen. Hier is de veiligheid van andere weggebruikers in het geding. Het is noodzakelijk maatregelen te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de fietspaden in het Recreatieschap de Rottemeren.

verkeersborden_Lansingerland

Wegomleidingen moeten duidelijker en logischer worden aangegeven en mogen niet leiden tot verwarring bij de weggebruiker.

• Aan de fietsroute naar scholen moet extra aandacht besteed worden.
• Verkeerseducatie jongeren op het voortgezet onderwijs;
• Voldoende goed onderhouden veilige fietspaden om het fietsen van en naar school en werk te bevorderen;
• Brommers niet op de fietspaden;
• Meer handhaven op snelheidsovertredingen;
• 30 km zones alleen waar nodig inrichten en als handhaving mogelijk is.