Maatschappelijk Sociale Samenhang

Sociale Samenhang

Verbonden- en betrokkenheid van inwoners bij de samenleving maakt onze gemeente leefbaar.

welkom_inmijn_Wijk

De komende tijd zet Leefbaar 3B vooral in op integrale wijkontwikkeling voor een goede samenhang van veiligheid, groen, wegen en verkeer met een eigen buurtbudget voor wijkgebonden onderhoud.

Ons uitgangspunt is dat een inwoner zelfstandig en zelfredzaam moet kunnen zijn, met een eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in de eigen levensbehoeften.

Indien dat niet mogelijk is kan hij of zij een beroep doen op de samenleving met inachtneming van het motto: “Soepel waar mogelijk, streng waar nodig.” Voor de inwoners, die onder het minimabeleid vallen, moeten culturele voorzieningen en sport bereikbaar zijn.

Maatschappelijke dienstverlening

Samen_thuis

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten door decentralisaties vanuit het Rijk verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken van WMO, bijstand (WWB), sociale werkvoorziening (WSW) en de jeugdzorg.

De koers van Leefbaar 3B is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Onze leidraad hierbij is:

 • Werk gaat altijd boven uitkering;
 • Tegenover een bijstandsuitkering dient (naar vermogen) een tegenprestatie voor de samenleving te staan;
 • Persoonsgebonden budget heeft voor Leefbaar 3B voorkeur boven zorg in natura;
 • Bijdragen zijn naar draagkracht.

Jeugd-en jongerenbeleid

2014-05-11_31_Schuimparty_Mei-Pecto's

Uitgangspunt van Leefbaar 3B is de mogelijkheid om gezond, veilig en kansrijk op te groeien.

 • Iedere kern van de gemeente moet een accommodatie hebben voor jongeren om de verbondenheid van jongeren met de plaatselijke gemeenschap te bevorderen.
 • Jongeren moeten betrokken worden bij de totstandkoming van beleid en activiteiten voor de jeugd.
 •  De bibliotheekvoorziening dient in de drie kernen behouden te blijven.

Leefbaar zet in op preventief jeugd- en jongerenbeleid

 • Vroegtijdige aandacht bij consultatiebureaus, voorschoolse educatie, scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en centrum voor jeugd en gezin (CJG);.
 • In elk van de drie kernen is een consultatiebureau;
 • Jeugd stimuleren tot eigen ontwikkeling door middel van sportbeoefening of maatschappelijk/culturele activiteiten;
 • Voldoende ontmoetingsplaatsen voor jongeren;
 • Betrekken van jongeren bij wijkontwikkelingsplannen (jeugdparticipatie).

Ouderenbeleid

Uitgangspunt is dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

(Laurens) Oudere

Leefbaar 3B wil dat de gemeente richting geeft aan:

 • Het faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
 • Het zorgen voor een sluitende keten van ouderenzorg;
 • Individueel maatwerk, als beschikbare collectieve voorzieningen niet voldoende oplossingen bieden;
 • Het waarborgen dat huidige ondersteunende diensten beschikbaar blijven waaronder maaltijdvoorziening, vervoer, alarmering, ouderenadviseur, hand- en spandiensten aan huis en ondersteuning aan vrijwilligers/mantelzorgers;
 • Realisering van levensloopbestendige woningen.

Onderwijs

2011-11-13 - Oostersingel 1

Het onderwijsbeleid wordt voornamelijk in Den Haag gemaakt, maar aanvullend beleid op lokaal niveau is nodig en gewenst. Ten aanzien van onderwijshuisvesting zullen de uitgaven aan de inkomsten dienen te worden aangepast. Sobere adequate huisvesting moet de norm zijn.

 • Stimuleren van integrale benadering, waardoor beter wordt samengewerkt op de beleidsterreinen onderwijs, jeugd, zorg, vrije tijd en veiligheid;
 • Tegengaan van voortijdige uitval van leerlingen;
 • Het bestrijden van taal- en leerachterstanden;
 • Uitvoeren van het leerlingenvervoer naar het passend (speciaal) onderwijs binnen de wettelijke regels;
 • Stoppen met actief beleid tegen luxe (vakantie) verzuim.

Sport bewegen en gezondheid

fruit

Een goede gezondheid biedt meer kansen om actief in de samenleving te staan. Het gebruikmaken van die kansen is en blijft een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Lansingerland. Veel voorzieningen in Lansingerland kunnen een bijdrage leveren aan een goede gezondheid.

 • Voldoende groen om te gaan wandelen;
 • Speeltoestellen en sportvoorzieningen in de openbare ruimte voor kinderen van alle leeftijden;
 • Sportvriendelijke schoolpleinen;
 • Bevorderen sport bij de Buiten Schoolse Opvang (BSO);
 • Financieel ondersteunen van sportverenigingen;
 • In stand houden van het zwembad.

Oudheid en monumenten

Gemeentelijke monumenten moeten op een verantwoorde manier in stand worden gehouden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Het cultureel erfgoed moet beschikbaar blijven voor volgende generaties;
 • Huisvesting voor de drie historische verenigingen is belangrijk voor de historische kennis en ontwikkeling van Lansingerland.

Kunst en cultuur

Kunst_laLa

Binnen Lansingerland worden veel vormen van beeldende kunst, muziek en toneel beoefend.

 • De hal van het gemeentehuis dient beschikbaar te blijven als expositieruimte voor kunst, maar ook voor uitvoeringen van zowel muziek als toneel;
 • Kunstbeoefening op straat in de winkelcentra is een verrijking van de gemeente. Straatmuzikanten, straattoneel en kunstexposities op straat dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de winkelcentra in de kernen van Lansingerland;
 • Indien financieel mogelijk moet beeldende kunst in de openbare ruimte mogelijk zijn;
 • De jaarlijkse Kunsttoer gedurende het eerste weekend van oktober moet blijven worden ondersteund.

Bibliotheek

Bib_Boeken

Leefbaar 3B vindt het beschikbaar hebben van een bibliotheek van groot opvoedkundig, sociaal en cultureel belang.