De financiële positie van de gemeente Lansingerland is uitermate slecht en de schuld is heel hoog. De ingezakte huizenmarkt is een belangrijke oorzaak, maar niet de enige.schulden-Lansingerland

 • Schulden niet laten oplopen door minder te investeren;
 • Goede effectieve ambtelijke organisatie;
 • Europese en nationale subsidiemogelijkheden maximaal benutten;
 • Niet meer uitgeven dan je binnen krijgt

 

OZB

Gem_belasting

Zolang Lansingerland op of boven het landelijk gemiddelde zit, is Leefbaar 3B geen voorstander om de OZB met meer dan het inflatiepercentage te verhogen.

 • Een verhoging lijkt weliswaar de eenvoudigste oplossing om gaten te dichten, maar is in de ogen van Leefbaar 3B geen goede oplossing;
 • De prioriteiten liggen bij een efficiënte gemeentelijke organisatie, waarmee zeker reële bezuinigingen zijn te realiseren om zo daadwerkelijk minder uitgaven te doen. Helaas is het voor 2014 en 2015 niet gelukt om het voorgestane beleid te realiseren. De OZB is voor beide jaren extra verhoogd;

Leefbaar 3B zal aan besparingsmaatregelen prioriteit blijven geven.

 

Financieel beleid

 • Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een solide financieel beleid;
 • Een transparante en kwalitatief hoogstaande verantwoording is daarbij noodzakelijk;
 • Scherp toezicht vanuit de gemeenteraad is zeer wenselijk;
 • Een professionele aanpak van het grondbedrijf is erg belangrijk. Ook in de afgelopen jaren is de schuldenlast fors toegenomen, onder andere doordat tekorten van de algemene dienst ten laste van de grondexploitaties zijn gebracht. De belangrijkste vuistregel voor de komende jaren moet dan ook zijn: “Minder geld uitgeven dan er binnen komt”;Euro_Mat
 • Bij elke uitgave moet een solide afweging gemaakt worden of deze verantwoord is en of de uitgave voor het doel onvermijdelijk is;
 • Keuzes maken waaraan de komende jaren wel en waaraan geen geld wordt besteed moet gebeuren, ook al zullen dat lastige en soms pijnlijke beslissingen zijn;
 • Wij kiezen voor een strakke financiële planning en controle. Hierbij moeten voorcalculaties, frequente tussentijdse calculaties, nacalculaties en financiële controle gemeengoed zijn. Verwachte onder- of overschrijdingen van het budget dienen in een vroeg stadium aan de gemeenteraad te worden gemeld;
 • De grondexploitaties dienen actueel gehouden te worden aan de hand van marktverkenningen, waarbij grondprijs en uitgiftemogelijkheden goed in beeld komen;
 • Aan kosten, kostenontwikkeling en inkomsten van alle gemeenschappelijke regelingen moet structureel veel aandacht worden gegeven.

 

Leges

 • De te betalen leges moeten voor de inwoner transparant zijn, m.a.w. er moet een begrijpelijke onderbouwing zijn voor de hoogte van de verschillende leges;
 • Leefbaar 3B vindt dat er geen leges moeten worden geheven op voor iedereen gratis toegankelijke activiteiten van plaatselijke verenigingen en maatschappelijke organisaties. Anders kan er een rem zijn op de ontwikkeling van een levendige gemeente Lansingerland.

 

Bedrijfsvoering

Een gezonde bedrijfsvoering is van belang bij particuliere organisaties, maar zeker ook bij overheid, semi-overheid en gemeenschappelijke regelingen. druk

Leefbaar 3B vindt dat de bedrijfsvoering van de gemeente Lansingerland gebaseerd moet zijn:

 • Vernieuwen;
 • Niet meer uitgeven dan je binnen krijgt