Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland en Rotterdam Schiebroek/Hillegersberg. De link naar het advies van Joost Schrijnen is:

Advies over draagvlak Luchthavenbesluit

Schrijnen heeft in zijn advies aangegeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld. Wel gaf hij aan dat als de politie- en de traumahelikopter naar het havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg worden verplaats er ongeveer 25% geluidsruimte vrijkomt voor commerciële vluchten. Dat komt overeen met 4 à 5000 commerciële lijnvluchten. De ook aanwezige bewonersvertegenwoordiger Thea van de Coevering, de BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) en de Milieufederatie Zuid-Holland hebben vraagtekens gezet bij de 4 à 5000 extra lijnvluchten. Zij berekenen dat het om 6 à 7000 vliegbewegingen gaat. Dat wordt nog even uitzoeken wat juist is. lees meer

Duur herstel gevel gemeentehuis en nieuwe binnenlift (€ 172.500) voor gehandicapte inwoners

Op de 354ste bestaansdag van de gemeente Lansingerland (december 2007) is het besluit genomen om over te gaan tot de nieuwbouw van het gemeentehuis. Leefbaar 3B was toen samen met Partij “Behoud het huis de Haas” TEGEN de bouw en nu met het dure herstel van de gevels heeft Leefbaar 3B nog steeds een knoop in haar maag over het gemeentehuis.

In zijn woordvoering verwees Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer naar een uitspraak van toenmalig Leefbaar 3B fractievoorzitter Kees Heugens: “Het is de inwoners niet uit te leggen”. Nu ruim negen jaar later en vier en een half jaar na de opening van het nieuwe gemeentehuis wordt een investeringsbedrag van € 2,3 miljoen gevraagd, voor een gebouw dat al € 40 miljoen heeft gekost, dat wederom door de lokale belastingbetaler moet worden betaald. lees meer

Levendige dorpscentra

Tijdens de raadscommissievergadering Algemeen Bestuur is op verzoek van de fractie van WIJ een bespreking gevoerd over de vitaliteit in de dorpscentra van Bergschenhoek en Bleiswijk. Zij hadden daarbij twee concrete vragen aan alle fracties.

  1. Maakt u zich zorgen over de vitaliteit van de winkelcentra in Bergschenhoek en Bleiswijk?
  2. Vindt u ook dat er uiterlijk in het voorjaar 2017 onder leiding van college gesprekken moeten worden gevoerd met inwoners, winkeliers, bewoners en verenigingen?

Leefbaar 3B heeft zorgen over de vitaliteit van de winkelcentra van Bleiswijk en Bergschenhoek. En ook Leefbaar 3B wil geen winkelleegstand. lees meer

Wie beheert volgend jaar de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties?

De gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties worden beheerd door Optisport. Op 31 december 2017 loopt het contract af dat de gemeente Lansingerland met Optisport heeft.

Leefbaar 3B heeft dit onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving gezet om het college te vragen welke stappen gezet worden betreffende het beheer van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties met ingang van 1 januari 2018. Wordt er een aanbesteding gedaan of wordt het contract met Optisport verlengd?

Om tot een goede afweging te komen is er in ieder geval een goede evaluatie van de afgelopen jaren nodig. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich is zeer benieuwd naar de financiële resultaten van Optisport Lansingerland, maar is ook benieuwd naar de resultaten van de overige doelstellingen. lees meer

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

“Minder regeldruk en meer service.” Een stukje letterlijke test uit het raadsvoorstel, dat Leefbaar 3B uit het hart is gegrepen. Dat is wat we willen. Dat willen we allemaal. Terugdringen administratieve lasten, vergroten vrijheid inwoners/ondernemers, aanzetten tot het vinden van nieuwe oplossingen en het anders denken stimuleren. Dat wilt u toch ook?

Helaas blijkt uit de praktijk dat dereguleren in de praktijk vaak juist extra regulering met zich meebrengt. In de praktijk blijkt dat toch wat lastiger te zijn. Deregulering kan immers ook vervelende consequenties hebben. lees meer

Onderwijsvisie Lansingerland

Zo’n twee jaar geleden heeft de raad per amendement aan het college gevraagd om een visie te formuleren op de rol van de gemeente bij het onderwijs in Lansingerland. Uitgangspunt was de wettelijke huisvestings-taak van waaruit de gemeente de samenwerking tussen de verschillende spelers in het onderwijsveld zou moeten bevorderen.

De indieners van het amendement meenden dat het onderwijs gebaat zou zijn met stimulering van slimmere manieren van samenwerking. De kosten van het onderwijs zouden daardoor volgens hen niet hoeven te stijgen en ze zouden misschien wel kunnen dalen.

De achtergrond van het amendement was namelijk het feit dat de gemeente Lansingerland per jaar circa € 2,2 miljoen meer uitgeeft aan onderwijs dan zou moeten, gegeven de algemene uitkering van de rijksoverheid. De fractie van Leefbaar 3B heeft twee jaar geleden tegen het amendement gestemd omdat ze verwachtte dat het eindresultaat een lastenverhoging voor de gemeente zou worden. lees meer

Hoe lang hebben woningen nog een gasaansluiting?

Landelijk wordt heel veel gesproken over de energietransitie. Dat betekent dat van fossiele energie (aardgas, olie en kolen) de komende tijd overgegaan moet worden op duurzame energie (o.a. wind- en zonne-energie).

Een van de speerpunten in de vele projecten is “Van Gas Los” waarin bij nieuw te bouwen woningen geen gas meer wordt geleverd, maar wel elektriciteit en bijvoorbeeld warm water voor de verwarming van de woning.

In de raadscommissie Ruimte van 14 maart heeft Leefbaar 3B raadslid Georgine Zwinkels aan wethouder Heuvelink de volgende vragen gesteld over het project “Van Gas Los”. lees meer

Gevaarlijk gedrag groepen wielrenners in Recreatieschap Rottemeren

Vorige week heeft stond een ingezonden brief in het AD over overlast die groepen wielrenners geven in het Recreatieschap Rottemeren. Deze groepen wielrenners worden door de schrijfster van de ingezonden brief “Mamils” genoemd: “of even voor de duidelijkheid, oude nogal vaak te dikke mannen in een fietspakje op een racefiets.”

Zij fietsen in grote groepen met hoge snelheid, zonder te willen remmen, laat staan te bellen over de fiets- en wandelpaden. Wandelaars, mensen kinderwagens, buggies of rollators, maar ook mensen met een rolstoel of scootmobiel worden als ze niet goed uitkijken omver gereden.

Dit probleem speelt al jaren en al vaker zijn hierover vragen gesteld. lees meer